Logo Minters
Minters, dienstverleners in welzijn

Een leefbare buurt

Meer zelf kunnen door inwoners in buurten en wijken bij elkaar te brengen: dat is het idee achter een meer zelfredzame samenleving. Samen in de buurt en in de wijk antwoorden vinden op de vragen die er zijn.

In Vlaardingen coachen onze jongerenwerkers en participatiemedewerkers bewoners, zowel jongeren als ouderen, bij het draaiende houden van diverse voorzieningen in de buurt. Zo is er wekelijks contact met (groepen) jongeren in de openbare ruimte. Zij kunnen kenbaar maken waar zij ondersteuning bij willen, waarna de jongerenwerker met hen en eventuele andere partijen (zoals gemeente, buurtagent, bewoners) aan de slag gaat.

Jongeren en burgers opzoeken in de wijk is essentieel voor ons werk én voor de vorming van de participatiesamenleving zoals die bedoeld is. Daarnaast dragen wij bij aan het signaleren van risico- en probleemgedrag en het waar mogelijk bijsturen daarvan. Dat kan onder meer door ander, beter passend, aanbod te organiseren op groeps- en individueel niveau en in relatie tot de wijk. Minters ondersteunt burgers in Vlaardingen vroegtijdig en effectief, onder meer via:

Advies en hulp dichtbij

  • Onze sociale professionals werken in uw buurt en hebben daar regelmatig contact met jongeren en andere bewoners, ook bij verenigingen en buurtcentra, om te weten wat er leeft in de wijk.

  • Minters past een mobiele ‘er-op-af-aanpak’ toe, zowel preventief als in situaties waar iets aan de hand is.

  • Dakloze mensen krijgen hulp bij het zichzelf beter redden en (weer) zelfstandig wonen. In ruil voor een actieve inzet van de cliënt, begeleidt Minters bij het op de rails krijgen van een zelfredzaam bestaan in een woning van een woningcorporatie.

Karin Barg - Mantelzorgconsulent

Minters-medewerker in de spotlight

Naam: Karin Barg

Functie: Mantelzorgconsulent

"Ik ben er vooral voor de mantelzorgers in de gemeente Maassluis, en ook voor professionals die in hun werk met mantelzorgers te maken hebben. Dat kunnen medewerkers zijn netwerkpartners, maar ook van scholen en het bedrijfsleven. Immers: mantelzorgers kunnen ook op school zitten of een baan hebben. In de komende tijd zal de samenwerking met het Sociaal Wijkteam Maassluis nog meer vorm en inhoud krijgen."

Minters-gerelateerde websites

Minters
Burgemeester Van Lierplein 51
3134 ZB Vlaardingen

T 010 435 10 22
E info@minters.nl

© 2019 Minters, dienstverleners in welzijn|E-colofon