Logo Minters
Minters, dienstverleners in welzijn

Een leefbare buurt

Meer zelf kunnen door inwoners in buurten en wijken bij elkaar te brengen: dat is het idee achter een meer zelfredzame samenleving. Samen in de buurt en in de wijk antwoorden vinden op de vragen die er zijn.

In Vlaardingen coachen onze jongerenwerkers en participatiemedewerkers bewoners, zowel jongeren als ouderen, bij het draaiende houden van diverse voorzieningen in de buurt. Zo is er wekelijks contact met (groepen) jongeren in de openbare ruimte. Zij kunnen kenbaar maken waar zij ondersteuning bij willen, waarna de jongerenwerker met hen en eventuele andere partijen (zoals gemeente, buurtagent, bewoners) aan de slag gaat.

Jongeren en burgers opzoeken in de wijk is essentieel voor ons werk én voor de vorming van de participatiesamenleving zoals die bedoeld is. Daarnaast dragen wij bij aan het signaleren van risico- en probleemgedrag en het waar mogelijk bijsturen daarvan. Dat kan onder meer door ander, beter passend, aanbod te organiseren op groeps- en individueel niveau en in relatie tot de wijk. Minters ondersteunt burgers in Vlaardingen vroegtijdig en effectief, onder meer via:

Advies en hulp dichtbij

  • Onze sociale professionals werken in uw buurt en hebben daar regelmatig contact met jongeren en andere bewoners, ook bij verenigingen en buurtcentra, om te weten wat er leeft in de wijk.

  • Minters past een mobiele ‘er-op-af-aanpak’ toe, zowel preventief als in situaties waar iets aan de hand is.

  • Dakloze mensen krijgen hulp bij het zichzelf beter redden en (weer) zelfstandig wonen. In ruil voor een actieve inzet van de cliënt, begeleidt Minters bij het op de rails krijgen van een zelfredzaam bestaan in een woning van een woningcorporatie.

Joy Kho - Teamleider Wijkteam Vlaardingen Westwijk

Minters-medewerker in de spotlight

Naam: Joy Kho

Functie: Teamleider Wijkteam Vlaardingen Westwijk

“Ik vind het nieuwe hulpverlenen zinvol en wil me inzetten om hier vorm aan te geven. Daarbij gaat het om korte lijnen, alles aan één tafel bespreken en vanuit de kern doorgaan tot alles wat een cliënt nodig heeft om de draad zelf weer op te pakken ook daadwerkelijk geregeld is.”

Minters-gerelateerde websites

Minters
Burgemeester Van Lierplein 51
3134 ZB Vlaardingen

T 010 435 10 22
E info@minters.nl

© 2020 Minters, dienstverleners in welzijn|E-colofon