Logo Minters

Welzijnswerk in beweging

Cruciaal voor het welslagen van de vernieuwde Wmo is de relatie tussen burgers onderling. Een goed functionerende civil society, waarin inwoners elkaar informele zorg bieden, zal het beroep op individuele voorzieningen beperken. Nederland kent veel onderlinge betrokkenheid in de vorm van informele zorg en verbanden in buurten en vriendengroepen, verenigingsleven en vrijwilligerswerk.

Minters maakt zich sterk voor het:

  • door individuele hulp- en dienstverlening versterken van de zelfredzaamheid, de eigen kracht en de burgerkracht;

  • versterken van de ketenzorg voor de meest kwetsbare burgers;

  • leveren van een bijdrage aan de participatie van burgers op (met name) de terreinen onderwijs en werk.

Complexe problemen

Onze cliënten hebben vaak complexe problemen. Problemen die een helpende hand behoeven om escalatie te voorkomen. Het zijn deze cliënten die van ons, vaak in samenwerking met een of meer van onze netwerkpartners, een hulpverleningstraject aangeboden krijgen. Daarbij richten we ons op altijd op progressie, dat wil zeggen: verbetering van de situatie van de cliënt. We betrekken daarbij zoveel mogelijk de directe omgeving van deze cliënten.

Dichtbij de burger

Onze sociale professionals zijn breed opgeleide generalisten. Dat is een prima uitgangspositie om als een spin in het web, dichtbij de burger en vanuit diens perspectief, een verbindende rol te hebben naar mantelzorgers, vrijwilligers, professionals en naar de maatschappij.

Oplossingsgericht

Onze sociale professionals ontrafelen problemen en zetten in op oplossingsgerichte interventies. Daartoe werken de burgers aan het vergroten van hun netwerk. Ook doorgeleiding naar vrijwilligersorganisaties vindt steeds meer plaats. Enerzijds door cliënten gebruik te laten maken van vrijwilligers, anderzijds door cliënten als vrijwilliger aan te melden. Zingeving is immers een belangrijke drijfveer in het leven.

Sociaal werk

Door de jaren heen

Was het in de 19e eeuw nog vooral liefdadigheid, na de Tweede Wereldoorlog kwam maatschappelijk werk voort uit paternalisme. Rond de jaren '70 vormde emancipatie een belangrijke drijfveer en in 1985 kwam de zakelijk aanpak in zwang. Aan het begin van deze eeuw kwam de zogenoemde bemoeizorg in beeld, terwijl we nu vooral vraaggericht werken. Over sociaal werk door de jaren heen, heeft Movisie een veelzeggende infographic gemaakt.

Burgerparticipatie

Doortastend optredende professionals

In de kern gaat het om versimpeling en terugdringen van de professionele en institutionele drukte. Om deze vernieuwingen vorm te geven zetten we doortastend optredende professionals in, die verstand hebben van meerdere leefgebieden en die in staat zijn burgers en hun netwerken te ondersteunen en te activeren. Waar nodig maken zij de verbinding tussen individueel ervaren behoeften, vrijwillige inzet en collectief aangeboden diensten.

Astrid Solter - Teamleider Wijkteam Vlaardingen Holy

Minters-medewerker in de spotlight

Naam: Astrid Solter

Functie: Teamleider Wijkteam Vlaardingen Holy

"Zorgen dat mensen zelf weer verder kunnen met hun leven, daar doe ik dit werk voor!"

Minters-gerelateerde websites

Minters
Burgemeester Van Lierplein 51
3134 ZB Vlaardingen

T 010 435 10 22
E info@minters.nl

© 2021 Minters, dienstverleners in welzijn|E-colofon