Logo Minters

Visie op hulpverlening

Wij werken vanuit een systeemtheoretisch denkkader: cliënt, medewerker en organisatie beïnvloeden elkaar en zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Onze visie op hulpverlening luidt dan ook:

 • Wij richten ons altijd op progressie, namelijk: van patroon naar proces naar progressie.

 • Wij baseren ons op het denken in termen van processen en interacties en op het stellen van dynamische en flexibele analyses.

 • Wat cliënten meemaken, proberen we waar mogelijk te normaliseren in plaats van te problematiseren. Het gaat er vooral om hoe zij ermee om leren gaan.

 • De professional is zich bewust van het feit dat ook hij deel uitmaakt van het systeem van de cliënt en hij hanteert dit gegeven ook in zijn contact met de cliënt.

 • De ondersteuning van de cliënt is gericht op het realiseren van de zelfredzaamheid van de cliënt.

 • De hulpverlening maakt zichzelf zo snel mogelijk, liefst structureel, overbodig: zo lang als nodig, zo kort als mogelijk.

Wij zijn van mening dat elke cliënt binnen 2 weken na aanmelding een intakegesprek moet hebben en uiterlijk drie weken later het eerste behandelgesprek. Indien we dit onverhoopt niet kunnen waarmaken, treden we in overleg met de cliënt. Acute situaties krijgen altijd voorrang.

Maatschappelijk meerwaarde

De maatschappelijke meerwaarde van ons werk wordt zichtbaar door de volgende signalen:

 • beter psychisch en sociaal welbevinden;

 • een meer evenwichtige gezinssituatie;

 • tegengaan van isolement;

 • meer maatschappelijke integratie en arbeidsparticipatie;

 • minder afhankelijkheid van uitkeringen;

 • minder maatschappelijke onrust en overlast;

 • een minder groot beroep op duurdere zorg.

Onze hulpverlening

Zo kort als mogelijk en zo lang als nodig

Voor Minters staat de zelfredzaamheid van de cliënt centraal, met daarbij een zo groot mogelijke inzet van de mensen om hem heen: familie, buren en vrijwilligers. Bij de aanmelding maken we een adequate analyse van de problematiek. De cliënt ontvangt instructies en wordt waar mogelijk verwezen naar zijn eigen netwerk. De hulpverlening duurt zo kort als mogelijk en zo lang als nodig is.

Door samen te werken met andere professionals in de wijk kunnen we gericht verwijzen naar een passend hulpverlenings-, activerings- of vrijwilligersaanbod.

Niet problematiseren, maar juist normaliseren.

Jorien Wassenaar - Participatiemedewerker

Minters-medewerker in de spotlight

Naam: Jorien Wassenaar

Functie: Participatiemedewerker

"Ik ondersteun mensen bij het in kaart brengen van persoonlijke behoeften zoals: in contact komen met anderen, maar het kan ook gaan om gezamenlijke behoefte, bijvoorbeeld: iets doen aan de verpaupering van de wijk. Ik help de bewoners bij het maken van een plan van aanpak én bij de uitvoering hiervan. Dan zie je dat mensen (her)ontdekken over hoeveel talent, kennis en vaardigheden ze zelf beschikken om er (alleen of met elkaar) vorm aan te geven.”

Minters-gerelateerde websites

Minters
Burgemeester Van Lierplein 51
3134 ZB Vlaardingen

T 010 435 10 22
E info@minters.nl

© 2021 Minters, dienstverleners in welzijn|E-colofon