Logo Minters

Alle hens aan dek

Frenkie is vijftien jaar. Uit diverse hoeken komen er signalen dat hij door zijn hinderlijke gedrag voor overlast zorgt in de buurt en op school, maar ook thuis. Zijn moeder ontkent dit en wil dat de gespecialiseerde gezinsverzorging die over de vloer komt wordt stopgezet.

Frenkie slaat buurt- en klasgenoten en valt ze ook op andere manieren lastig, gebruikt bedreigende taal en wordt ook door leerkrachten als vervelend ervaren. De wijkagent kent hem bij naam en toenaam en heeft hem al verscheidene keren aangehouden voor een geweldsdelict. Hij heeft Frenkie bij mij aangemeld.

Snelle inventarisatie

Ik onderzoek samen met leerkrachten van de school, de wijkagent en de jongerenwerker wat er aan de hand is. Wat blijkt is dat Frenkie's moeder alleen vijf kinderen moet verzorgen en opvoeden; Frenkie's vader zit in de gevangenis. De oudste zoon is ook al eerder met de politie in aanraking geweest. De jongste drie kinderen zijn meisjes, die geen problemen geven. Een broer van de moeder lijkt haar in te fluisteren dat hulp niet nodig is. Met mijn gespreksgenoten ben ik van mening dat er wel degelijk hulp nodig is om Frenkie normaal te laten functioneren en tevens ter bescherming van de drie zusjes. Voorkomen moet worden dat Frenkie nog een keer met justitie in aanraking komt.

Raad voor de Kinderbescherming

Ik zoek direct na het gesprek contact met het sociale wijkteam. Een medewerker legt samen met de wijkagent een huisbezoek af om moeder en Frenkie te motiveren hulp te accepteren. Aanvankelijk doen ze dat ook, maar ze komen de gemaakte afspraken niet na. Hiervan wordt melding gedaan bij de Raad voor de Kinderbescherming. Moeder en zoon wisten dat dit ging gebeuren als zij niet zouden meewerken. Niet veel later werd er door de rechter een ondertoezichtstelling uitgesproken.

Een gezinsvoogd voor Frenkie's familie

Het gezin heeft nu een gezinsvoogd. Deze begeleidt Frenkie en zijn moeder bij het oplossen van de opvoedings- en gedragsproblemen. Frenkie's moeder heeft nog wel het gezag over hem en de andere kinderen en is zelf verantwoordelijk voor de opvoeding. Maar zowel zij als Frenkie moeten de aanwijzingen van de gezinsvoogd opvolgen. Gelukkig gaat het nu beter, hoewel Frenkie er nog niet is. Ik houd contact met het gezin en de gezinsvoogd kan zo nodig scherpere maatregelen (laten) treffen. Binnen het Justitieel Jeugdoverleg blijven we deze casus volgen.

Opvoeden & Opgroeien

Sebastiaan Kardol - Jongerenwerker

Minters-medewerker in de spotlight

Naam: Sebastiaan Kardol

Functie: Jongerenwerker

“Ik betrek jongeren in Holy bij de samenleving en coach hen bij het zelf invulling geven aan positieve vormen van vrijetijdsbesteding. Zo organiseren jongeren in jongerencentrum Europe activiteiten voor kinderen uit de buurt, maar ook voor henzelf zoals het bouwen van een rapstudio die nu wekelijks in gebruik is om muziek te maken, teksten te schrijven en op te nemen."

Minters-gerelateerde websites

Minters
Burgemeester Van Lierplein 51
3134 ZB Vlaardingen

T 010 435 10 22
E info@minters.nl

© 2021 Minters, dienstverleners in welzijn|E-colofon